La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport convoca la concessió d’ajudes assistencials de MENJADOR i servici de TRANSPORT per al curs 2018-2019.

AJUDA ASSISTENCIAL DE MENJADOR:

Podran sol·licitar aquesta ajuda els pares/mares o tutors/es els fills/es dels quals estudiaran, en el curs 2019-2020, Educació Infantil i Primària.
Les sol·licituds d’ajuda assistencial de menjador deuran anar acompanyades de la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI/NIF/PASSAPORT/NIE dels sol·licitants (PARE I MARE, tutors o semblant).
- Fotocòpia confrontada del Llibre de família, on apareguen tant els pares com els fills que es consideren membres de la unitat familiar. Es considera membre computable de la unitat familiar el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació, encara que no es trobe legalitzada la seua situació com a parella de fet.
- El fet de sol·licitar l’ajuda ja autoritza a la Conselleria per demanar informació de l’AEAT de la Renda 2018.
Podran participar en la present convocatòria, les famílies que l’any 2018 no van superar els següents imports:
Família de dos membres: 24.089’00€
Família de tres membres: 32.697’00€
Família de quatre membres: 38.831’00€
Família de cinc membres: 43.402’00€

- Qualsevol altra circumstància especial deurà ser degudament justificada (família nombrosa, fills/es víctimes de violència de gènere, famílies monoparentals…)

Les instàncies de sol·licitud, es recolliran en secretaria, i s’entregaran, degudament emplenades, a la secretària del centre abans del 3 de Juliol (data que finalitza el termini de lliurament).

L’alumnat que va sol·licitar l’ajuda de menjador i/o transport, el curs 2018-2019, si estan conformes i no ha canviat la situació sociofamiliar, signaran l’esborrany de sol·licitud adjunt i el presentaran en Secretaria, abans del 3 de juliol, sense portar cap documentació.