Beques Menjador

graull | Noticies | dijous, 9/07/2020 | Comments (0)  

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport convoca la concessió d’ajudes assistencials de MENJADOR i servici de TRANSPORT per al curs 2020-2021 (Resolució 29 de juny de 2020 – DOCV 03/07/2020).

AJUDA ASSISTENCIAL DE MENJADOR:

Podran sol·licitar aquesta ajuda els pares/mares o tutors/es els fills/es dels quals estudiaran, en el curs 2020-2021, Educació Infantil i Primària.

L’alumnat que va sol·licitar l’ajuda de menjador, el curs 2019-2020, si estan conformes i no ha canviat la situació sociofamiliar, signaran l’esborrany de sol·licitud que descarregaran per l’aplicació ITACA Web Família en l’apartat tràmits, i el presentaran en Secretaria, sense necessitat de presentar la documentació. Si alguna de les dades que figuren en l’esborrany no és conforme, es procedirà a imprimir i assenyalar la circumstància que canvia en l’apartat G de l’esborrany, presentant aquest juntament amb la documentació justificativa.

Sols tindran que presentar NOVA sol·licitud (Annex I) junt a la documentació necessària:
-Famílies que l’any passat no van demanar ajuda de menjador.
-Famílies amb alumnes nous al centre.

Les NOVES SOL·LICITUDS d’ajuda assistencial de menjador deuran anar acompanyades de la documentació següent:
- Fotocòpia del DNI/NIF/PASSAPORT/NIE dels sol·licitants (PARE I MARE, tutors o similars).
- Fotocòpia confrontada del Llibre de família, on apareguen tots els membres de la unitat familiar.
- El fet de sol·licitar l’ajuda ja autoritza a la Conselleria per demanar informació als diferents organismes.

Podran participar en la present convocatòria, les famílies que l’any 2019 no van superar els següents imports:
Família de dos membres: 24.089’00€
Família de tres membres: 32.697’00€
Família de quatre membres: 38.831’00€
Família de cinc membres: 43.402’00€

- Qualsevol altra circumstància especial deurà ser degudament justificada (família nombrosa, fills/es víctimes de violència de gènere, famílies monoparentals…)

Les instàncies de sol·licitud i esborranys s’entregaran, degudament emplenats i signats, a la secretària del centre abans del 29 de Juliol.

No hi ha comentaris »

Encara no hi ha comentaris.


Deixa un comentari

C.P. Graüll es reserva el dret d'eliminar i/o modificar els comentaris que continguen llenguatge inapropiat, spam o altres conductas no apropiades.