El projecte ITACA es presenta com una aposta innovadora que permetrà portar tota la gestió Administrativa i acadèmica del sistema educatiu valencià. ITACA és un sistema d’informació Centralitzat que connecta a tots els membres que formen part del sistema educatiu. Este sistema Interconnectarà a més de 2.000 centres educatius, a més de 60.000 professors i a més de 700.000 alumnes, suposant una autèntica revolució de l’administració educativa valenciana.

Mòdul per a centres

Per als centres educatius, el projecte ITACA es concreta en un nou sistema centralitzat de gestió de centres que reemplaçarà als actuals GESCEN i ALLEGRO. La posada en marxa d’ITACA s’ha realitzat de manera INTEGRAL per al curs escolar 2009/2010 en tots els centres d’Infantil (amb 2n enllustre) i Primària (i només en estos nivells!).

Accés: https://itaca.edu.gva.es/
Més informació: https://itaca.edu.gva.es/


Informació rel·lacionada