A) QUI POT UTILITZAR EL MENJADOR ESCOLAR
En principi el menjador escolar el pot utilitzar tot l’alumnat del Centre, previ pagament del tiquet corresponent i estant al corrent de les quotes del curs o cursos anteriors.

B) BEQUES
Les beques assistencials de menjador de Conselleria són per als alumnes d’Infantil i Primària. Es demanen en juny i els impresos els facilita el Centre. L’alumnat becat haurà de pagar la totalitat de les mensualitats sense dret a devolució.

C) HORARI
L’horari de menjador serà:
-De setembre i juny de 13:00 a 14:45 h.
-D’octubre a maig de 14:00 a 16:45 h., amb la possibilitat d’eixir a les 15:30 hores (la porta romandrà cinc minuts oberta per a recollir a alumnat, després es tancarà fins les 16:45).
Aquell alumnat que no haja sigut recollit pels seus familiars passarà a ser custodiat per la policia.

Si l’alumnat per algun motiu no està al centre a les 9:00, els familiars podran telefonar al centre per reservar plaça de 9.00 a 9.15. Si l’avís no s’ha fet a aquesta hora no podrà fer ús del menjador aquest dia (recordem que el menjar l’elabora una empresa de càtering i hem d’avisar amb molta antelació).

D) NORMES D’ÚS
1.- Per fer ús del menjador escolar hi haurà dos opcions:

*Domiciliar el pagament emplenant el full corresponent (Recomanable).
L’import que cal pagar per a la utilització del menjador durant tot el curs es facturarà a l’inici de cada mes i en deu mensualitats (setembre a juny).

*Comprar un tiquet de 10 menús (Novetat).
Aquest s’ha de pagar al banc i portar el rebut corresponent a l’escola on li lliurarem el “Bono 10”. Aquest bono serà personal i intransferible.

“ CAIXABANK ”: ES92 2100 7704 2522 0026 6628posant nom/cognoms i curs de l’alumne/a.

Per a validar aquest tiquet haurà de passar pel despatx entre les 8.50 a 9.10h i se li posarà el segell on constarà el dia en el que ha fet ús.

No s’abonarà l’import dels tiquets no consumits durant el curs, ni tampoc es podran guardar pels cursos següents, per tant, caldrà gastar-los en l’exercici que han estat adquirits.

DIES SOLTS: Aquell alumnat que necessite de manera continuada i fixa fer ús del menjador en dies solts (al llarg de tot el curs) pagaran trimestralment els dies concretats, sense poder variar aquests. El preu serà a 4,25 €/dia.

NO ES TORNARÀ CAP QUANTITAT PER DIES NO CONSUMITS (exceptuant si són 5 DIES CONSECUTIUS i amb certificat metge o altres). Si són alumnes becats no es tornarà cap quantitat.

E) NORMES DE MENJADOR

El Menjador es regeix per les Normes del Reglament de Règim Interior del Centre i pel Reglament de Menjador, per la qual cosa, les faltes que cometen els alumnes se’ls aplicarà les mateixes sancions, podent en cas de reincidència i gravetat, procedir a l’expulsió de l’alumne del menjador. Tot tenint present que el menjador escolar no és obligatori.

L’alumnat que pateixen algun problema pel que fa a l’alimentació (malaltia, al·lèrgies, etc.) hauran de presentar un certificat metge a l’encarregat de menjador (Rafa Pascual), abans del 13 de Setembre.

Arxius adjunts:


Informació rel·lacionada