Beques TRANSPORT ESCOLAR

Serà beneficiari del servici de transport escolar l’alumnat d’Educació Infantil i Primària, el domicili habitual del qual, degudament acreditat, es trobe a una distància de 3 km o més del centre educatiu que li corresponga per a la seua escolarització, seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura.
L’alumnat beneficiari del servici de transport escolar, només serà beneficiari de menjador escolar gratuït quan el domicili habitual es trobe en un municipi diferent del centre docent que li corresponga per a la seua escolarització.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
- Certificat de residència, o bé d’un certificat d’empadronament.
- L’acreditació de la distància existent entre el domicili i el centre d’escolarització es realitzarà d’ofici per part de l’Administració.
- Fotocòpia del DNI de l’alumne/a si disposa del mateix.

Les instàncies de sol·licitud, es recolliran en secretaria, i s’entregaran, degudament emplenades, a la secretària del centre abans del 2 de Juliol (data que finalitza el termini de lliurament).

L’alumnat que va sol·licitar l’ajuda de menjador i/o transport, el curs 2018-2019, si estan conformes i no ha canviat la situació sociofamiliar, signaran l’esborrany de sol·licitud adjunt i el presentaran en Secretaria, abans del 2 de juliol, sense portar cap documentació.